Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

/Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych2022-09-19T22:40:48+00:00

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014r. (Dz.U.2014 poz. 491) na podstawie art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 poz. 243) Sptelek Sp. z o.o. zapewnia udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

W naszym Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych, w razie potrzeby zapewniamy bezpłatnie dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba  niepełnosprawna, w celu skorzystania z usług tłumacza polskiego  języka migowego, zgłasza zamiar skorzystania z tego udogodnienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie wyznaczonym przez osobę niepełnosprawną lub z nią  uzgodnionym zapewniamy tłumacza.
W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w wyżej wymienionym terminie – zawiadamiamy o tym osobę niepełnosprawną i wyznaczymy możliwy termin lub wskażemy inny możliwy rodzaj udogodnienia. Zapewniamy dostępność Biura Obsługi Klienta dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

W Biurze Obsługi Klienta udostępniamy, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki: wzór umowy o umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
cennik usług telekomunikacyjnych ora regułami świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każdą inną prośbę osoby niepełnosprawnej (np. pomoc przy konfiguracji routera czy
wyszukiwaniu kanałów telewizji kablowej) oferujemy pomoc osoby reprezentującej Sptelek Sp. z o.o. bezpośrednio w domu u osoby niepełnosprawnej bądź w innym wskazanym miejscu.

Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępniamy ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku  elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w  formacie tekstowym.

Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej udostępniamy:
a) informacje o danych zawartych na fakturze z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym (w przypadku zgłoszenia żądania przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – realizujemy żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury, natomiast w przypadku żądania dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już wystawiono fakturę – w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia),
b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazujemy abonentowi informację o oferowanych
wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub elektronicznej, na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje są sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji wspomnianych udogodnień związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności
osoby żądającej jego realizacji, Sptelek Sp. z o.o. przed realizacją udogodnienia ma prawo żądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji  udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm).