Wniosek o świadczenie usług telekomunikacyjnych

/Wniosek o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Wniosek o świadczenie usług telekomunikacyjnych2020-12-14T15:00:43+00:00
*Ceny nie zawierają podatku VAT
*Ceny nie zawierają podatku VAT
*Ceny nie zawierają podatku VAT
Imię i nazwisko
Uwaga: Wnioskujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonanego przez SpTelek sp z o.o. przyłącza, w przypadku nie skorzystania z usług w wysokości 300,00 zł netto (369,00 zł z Vat). Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie dla celów realizacji niniejszego zamówienia i umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. 2002 R. NR 101. POZ. 926 ZE ZM.) dane osobowe, zawarte w niniejszym zamówieniu, będą przetwarzane przez SpTelek Sp. z o.o. jako administratora danych, w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, realizacji wniosku o świadczenie usług w sieci SpTelek Sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia i wykonania umowy o świadczenie usług. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002 r. Nr 72 poz.665 z póź. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr. 81, poz.530), Ja niżej podpisany upoważniam Firmę SpTelek Sp. z o.o. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) /500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Klauzula informacyjna Informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych jest SpTelek sp. z o.o., ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego 4, mail: bok@sptelek.com.pl 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ewentualnych zleceń na podłączenie i świadczenie usług oferowanych przez SpTelek sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO Dane będą przetwarzane również celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur za usługi. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres email, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres instalacji, serię i nr dowodu, nr pesel, stan cywilny, imię małżonki/małżonka, telefon kontaktowy, NIP (w przypadku firm), numer paszportu (w przypadku cudzoziemców) 3. Przysługuje Pani_Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia. 5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.